adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Kik vagyunk?

Weboldalunk címe: https://cyberkid.hu.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Fiatalok Digitális Biztonságáért és Tudásáért Alapítvány (továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, ezúton tájékoztatja az érintetteket a https://cyberkid.hu (továbbiakban: Honlap) weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek (továbbiakban: Ön vagy Felhasználó) jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Szolgáltató által végzett adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Ön a hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatkezelésünk megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Szolgáltató, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Szolgáltató tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait és a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

A Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Adatkezelő megnevezése

Név: Fiatalok Digitális Biztonságáért és Tudásáért Alapítvány
Székhely és levelezési cím: 4511 Nyírbogdány, Dózsa utca 10.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@cyberkid.hu

Szervezet nyilvántartási száma: 15-01-0002581
Adószám: 19292373-2-15
Országos azonosító: 1600/60130/2020/2300053434993
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 69117440-03213484-26000000
Email cím: info@cyberkid.hu
Telefon +36203891899

Szolgáltató kizárólag a fent megjelölt e-mail címre fogadja az adatkezelésével összefüggő panaszokat, észrevételeket és ezen a címen kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

Definíciók

a. Érintett (a Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

c. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

d. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

e. Adatkezelők: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

f. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

g. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

h. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

i. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

j. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

k. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

l. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adatkezelés célja

Szolgáltató a Honlapon keresztül gyűjtött és az Ön által önként megadott személyes adatokat elsősorban a megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos információk közlésére (hírlevél és tájékoztató anyagok küldése) használjuk fel.

Adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Adatai törlését Ön bármikor kérheti a Szolgáltatótól az 1. pontban feltüntetett e-mail címre küldött kérelemmel. Az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követő 2 munkanap.

Regisztráció nélküli vásárlás esetén, a rendelés teljesítését követően automatikusan törlődnek az Ön által megadott személyes adatok a rendszerünkből.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától regisztráció törléséig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Kezelt adatok köre

Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok, melyet a regisztráció vagy a megrendelési folyamat során kötelezően meg kell adnia:

név
e-mail cím
számlázási adatok (név, cím).

Oktatási vagy tájékoztató anyagok letöltéséhez szükséges adatok: E-mail cím

Az adatok megadását követően e-mailben értesítjük Önt a regisztráció sikerességéről, melyben egy regisztráció aktiválásához szükséges link is található. Ön a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az az általunk nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimálása érdekében.

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Ön számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. Ahhoz, hogy a Szolgáltató Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, az Ön részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről Ön a szolgáltatótól nem kap további értesítést.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy Ön, a saját böngészőjében
– hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadhat el új cookie-kat,
– hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Szolgáltató kétféle cookie-t használ:

– Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Ön látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy Honlapunk hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, így elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
– Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használunk (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy Ön az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével adatokat gyűjtünk névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Természetesen Ön, az adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja fent feltüntetett elérhetőségeink bármelyikén.
Ezek a cookie-k az Ön személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

Technikai adatok

A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve.

Server Log fájljainkban olyan információk kerülnek tárolásra, melyeket az Ön böngészője juttat el a hozzánk. Ezek a következők:
– referer URL (a korábban látogatott oldal URL-je)
– böngésző típusa/verziója
– használt üzemrendszer
– IP-cím
– a szerver pontos ideje.

Az így nyert adatokhoz kizárólag Szolgáltató fér hozzá és ezeket az adatokat, információkat kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használjuk fel.

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni. Azokat nem tesszük közzé, vagy illetéktelen harmadik személyek részére hozzáférhetővé és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használjuk, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszerünk üzemeltetése érdekében, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehetünk igénybe. Az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem tartozunk felelősséggel.

Adatfeldolgozás

Szolgáltató a következő adatfeldolgozót veszi igénybe tevékenysége során.

Adatfeldolgozó megnevezése:

Cégnév, székhely Webcím Tevékenység
KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C. szamlazz.hu Interneten elérhető számlázóprogram
Az adatfeldolgozó Szolgáltatóval kötött szerződés alapján végzi az adatok feldolgozását. Csak és kizárólag az általunk megjelölt célból kerül sor adatok feldolgozására ettől eltérő célra az adatfeldolgozó nem használja fel az Ön által megadott személyes adatokat.

Szerződéses partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, akik kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabályaink betartásával kezelni.

Adatkezeléssel összefüggésben Felhasználót megillető jogok

Tájékoztatáshoz való jog

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, és Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat.

Kérésére tájékoztatást ad a Szolgáltató az Önre rá vonatkozó és általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársaihoz fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 2 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.

Kérheti továbbá, adatainak zárolását. Kérelem esetén zároljuk a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokainkat.

Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

Ön a jogait az 1. pontban megjelölt email címre küldött kérelmével gyakorolhatja.

Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (11055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Egyéb rendelkezések

Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére.

A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bárki, aki a Honlapon e-mail címet ad meg, egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Ön a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

Fenti esetekben minden tőlünk telhető segítséget megadunk az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. A fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosultak vagyunk a regisztrációját törölni; ebben az esetben a Szolgáltató a törlésből fakadóan Önt ért károkért nem felel.

Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden területén, minden Felhasználó számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022. január 15. napjától érvényes.